Jsme držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008. Veškeré certifikáty a zkoušky jsou vždy předkládané a jsou nedílnou součástí dodávek našich barev. 

  • Vytváříme podmínky pro to, aby byly výsledky našich činností v souladu s platnými technickými normami, právními předpisy a jinými požadavky nejen z oblasti kvality a životního prostředí.
  • Minimalizace negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí je pro nás samozřejmostí, stejně jako prevence vzniku úrazů a poškození zdraví.
  • Věříme, že kvalita naší práce spoluvytváří dobré jméno společnosti JAP Barvy Laky s.r.o. a je nutnou podmínkou pro její prosperitu. Neustále zlepšujeme řízení a výkonnost společnosti a prohlubujeme povědomí svých zaměstnanců o kvalitě a životním prostředí.
  • Při činnosti naší společnosti JAP Barvy Laky s.r.o. nikdy nedošlo k žádné havárii ani nebyla zaznamenána stížnost zainteresovaných stran v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Společnost JAP Barvy Laky s.r.o. používá recyklovatelné materiály, nespotřebovává přímé přírodní zdroje, zbytkové materiály jsou přednostně využívány při režijních pracích.
  • Ze spotřeby energií sleduje společnost JAP Barvy Laky s.r.o. hlavně spotřebu elektrické energie a spotřebu tepla.

Odpady

Při výrobě barev vznikají nebezpečné odpady. S nebezpečnými odpady společnost nakládá na základě rozhodnutí místně příslušného odboru životního
prostředí. Společnost provozuje shromaždiště odpadů, kde jsou nebezpečné odpady a ostatní odpady řádně a bezpečně shromažďovány a zajištěny do
dalšího odvozu. Odpady jsou tříděny a likvidovány firmou oprávněnou k jejich likvidaci na základě smluvního vztahu. Společnost JAP Barvy Laky s.r.o.
nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (CHLS) dle zákona o CHLS. S CHLS se nakládá dle pokynů v bezpečnostních listech, jsou umístěny
v originálních nebo v určených obalech a řádně označené. Skladování probíhá v odvětrávaných prostorách dle pokynů pro skladování od dodavatelů ,nebo
výrobců.

Obaly

Společnost JAP Barvy Laky s.r.o. nakupuje balené výrobky a obaly likviduje v rámci zákona o odpadech.